แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ ระยะเวลาฝึก 42 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมทุรสงคราม จัดโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดสมทุรสงคราม และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมทุรสงคราม