การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวอัญชนา  หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม ได้เดินทางมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) เขตตรวจราชการที่ 4 จังหวัดสมุทรสงคราม  ดังนี้

1. เวลา 09.00 น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (pipo) และท่าเทียบเรือเข้าออกท่าไทยเจริญ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาตรี ชลอ ฮวดอ่ำ หัวหน้าศูนย์ฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในการทำงานบูรณาการกันทำให้ระบบการติดตามเรือ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับการจับสัตว์น้ำ การตรวจสอบสัญญาจ้างและสภาพการจ้างทำให้แรงงานต่างด้าว ได้รับการคุ้มครองแรงงาน เจ้าของเรือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของศูนย์ pipo ไม่ปรากฎการฝ่าฝืน

 

 

 

            2. เวลา 10.00 น ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประเด็นตรวจราชการ คือ การตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พบว่าหน่วยงานได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกประเด็น และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ทุกส่วนราชการ ทั้งนี้ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ทุกส่วนราชการมีผลการดำเนินการและผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณครบตามแผนปฏิบัติงานในทุกประเด็น

 

 

 

3. เวลา 13.30 น.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันทั้ง 5 หน่วยงาน ในการจัดทำโมเดลให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร หมู่ที่ 5 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในการอบรมหลักสูตร การทำมะพร้าวสกัดร้อนผสมอะโวคาโด้ จำนวน 20 คน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มและมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเห็นว่าสามารถศึกษาแบบอย่างในการทำงานที่จะให้ประสบความสำเร็จจากกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี