สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมการประชุมการดำเนินงานบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ในกลุ่มแคมป์คนงานต่างด้าว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

             วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มแคมป์คนงานต่างด้าว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ท้องถิ่นจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการตรวจเยี่ยมแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการกำหนดแผนตรวจเยี่ยมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒