ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็น

เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล

             ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาตั้งแต่ปี 2548 และในอนาคตคาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) คือ มีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 20.0 ของประชากรรวม และต่อไปในปี 2578 จะมีประชากรสูงอายุ ร้อยละ 30.0 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) จากการที่สังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุได้ส่งผลต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจ การคลัง และด้านสังคม เมื่อประชากรสูงอายุเริ่มมีสัดส่วนที่มากขึ้นในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานจะมีสัดส่วนที่ลดลงทำให้อัตราส่วนของการพึ่งพิงจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างกำลังแรงงานเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหาการขาดแคลนวัยแรงงาน ในขณะที่มีผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานเพิ่มขึ้นด้วย

             กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ผู้สูงอายุดังกล่าว ประกอบกับในข้อเท็จจริงแล้วผู้สูงอายุส่วนหนึ่งก็ยังเป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะยังอยู่ในระบบการทำงานได้ กระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการส่งเสริมขยายโอกาสด้านอาชีพและการทำงานผู้สูงอายุ ซึ่งสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  และแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) อีกทั้งยังกำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว) แถลงเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 เร่งรัดให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น  กระทรวงแรงงานจึงได้จัดทำ (ร่าง) การกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 

(1) อายุของลูกจ้างผู้สูงอายุ

(2) ประเภทงานที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

(3) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

(4) การดูแลคุ้มครอง สิทธิประโยชน์

(5) กำหนดวันที่มีผลใช้บังคับ และ

(6) ข้อแนะนำอื่น ๆ ประกอบด้วย ระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ และงานที่ห้ามลูกจ้างผู้สูงอายุทำ เพื่อนำไปจัดทำประกาศให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

             ในการนี้ กระทรวงแรงงานจึงมีความประสงค์ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำไปทบทวน ปรับปรุงการกำหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ลูกจ้างผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมให้มีงานทำ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการทำงาน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ก่อให้เกิดรายได้เลี้ยงตัวเอง ทำให้รู้สึกมีคุณค่าซึ่งช่วยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนนายจ้างจะสามารถจ้างลูกจ้างสูงอายุแบบไม่เต็มเวลาได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ เกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถแก้ปัญหาวัยแรงงานที่หายไปจากระบบ มีความยั่งยืนทางการคลัง และที่สำคัญยังช่วยลดภาวะการพึ่งพิงได้เป็นอย่างดี 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 เว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

https://www.surveycan.com/survey196144

 หรือ QR Code