โครงการสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม

 กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการว่างงานตามนโยบายของรัฐบาล

                 จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยตอบกลับแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานฯ ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5  ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 ทางโทรสาร 034-716116 หรือทาง E-mail : samutsong@mol.mail.go.th samutsong.mol@gmail.com ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561