อาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงาน
 
 
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน
          ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยอาสาสมัคร พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทหน้าที่  4 ประการ หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ประกอบด้วย
          1. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำด้านแรงงานแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
          2. ทำหน้าที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานที่ถูกต้องแก่คนทำงาน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
          3. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน ส่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อนำไปใช้ในการวางแผน
          4. ทำหน้าที่ประสานด้านแรงงานระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานสู่ระดับหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
 
 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งานของอาสาสมัครแรงงาน ได้ที่นี่

1. ใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน

2. แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

3. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนผู้รับบริการด้านแรงงาน

 

แกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนทั้งสิ้น  262   คน แบ่งเป็น

     - แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล      จำนวน  36   คน

     - เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล   จำนวน  226   คน

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 36 ตำบล

อำเภอเมือง

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางศราวรรณ  โหงวสกุล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแม่กลอง

 

 

ชื่อ - สกุล : นายสมบูรณ์  จตุพรพิมล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลคลองเขิน

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสุรินทร์  แก้วมณี

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางขันแตก

 

 

ชื่อ - สกุล : นางบุญมี  ศิริธรรม

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสายฝน  บุญประเสริฐ

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางจะเกร็ง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางฉวีวรรณ  ทองเปลว

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบ้านปรก

 

 

ชื่อ - สกุล : นายนคร  นาคสมบัติ

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลลาดใหญ่

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวรมณีย์  เต็มเปี่ยม

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลนางตะเคียน

 

 

ชื่อ - สกุล : นายปฐมพงศ์  ช่องเจริญอนันต์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลคลองโคน

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวบุญนาค  ชัยมงคล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำแหลมใหญ่

 

 

ชื่อ - สกุล : นายอรรถวุฒิ  กลัดสมบูรณ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลท้ายหาด

 

 

อำเภออัมพวา

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายอโนชา  หลีสุวรรณ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแควอ้อม

 

 

ชื่อ - สกุล : นางอัมพรทิพย์  เทียนศิริ

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลอัมพวา

 

 

ชื่อ - สกุล : นางวรรณา  สนสำรวย

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลยี่สาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายมนูญ  เกิดลมูล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลปลายโพงพาง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวชุมศรี  จูพิบูรณ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางนางลี่

 

 

ชื่อ - สกุล : นางไพรินทร์  พลเวียง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลท่าคา

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวนงนุช  นุรัญชา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลสวนหลวง

 

 

ชื่อ - สกุล : นายอำพล  ลอยมา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางช้าง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาวกุลเกตุ แพรุ้งสกุล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลวัดประดู่

 

 

ชื่อ - สกุล : นางศิริวรรณ  มีสกุล

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลเหมืองใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางนิตยา  ขุนเจ๋ง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแพรกหนามแดง

 

 

ชื่อ - สกุล : นางจำลอง  วรรณรัตน์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางแค

 

อำเภอบางคนที

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสุนันท์  หัตถกรรม

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางกระบือ

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายปรีชา  ศรีประภา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลกระดังงา

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายเสงี่ยม  ทรงหิรัญ

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางสะแก

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางอุไร  เอี้ยววิลัย

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางยี่รงค์

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางวชิรา  แย้มประยูร

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลโรงหีบ

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสุภัตรา  รัตนบรรจง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางคนที

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นายทองหล่อ  พงษ์ประยูร

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลดอานมะโนรา

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางเสรี  ศรีปา

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางพรม

 

 

ชื่อ - สกุล : นางวดี  วณิชยธนากร

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางกุ้ง

 

 

ชื่อ - สกุล : นายกิตติศักดิ์  สีสด

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลจอมปลวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล : นางแก้วตา  จิตรแก้วผดุง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบางนกแขวก

 

 

ชื่อ - สกุล : นางสาววันเพ็ญ  ทรงแสง

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลยายแพง

  

 

ชื่อ - สกุล : นายนเรศน์  รังศิริรักษ์

แกนนำอาสาสมัครแรงงาน ตำบลบ้านปราโมทย์

 

 

 

 

 

แบบรายงาน

แบบรายงานผลการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงินผลผลิต/โครงการ กลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน